1. Основни положения
 2. Цели на съюза и средства за постигането им
 3. Членство в съюза.Права и задължения на членовете.
 4. Структура и ръководни органи на съюза
 5. Избори и мандат на ръководни длъжности
 6. Имуществото на съюза
 7. Прекратяване и ликвидация
 8. Заключителни разпоредби
        I. Основни положения

        Чл.1. (1) Съюз на производителите на захар и захарни продукти – София , наричан по-нататък съюз е сдружение с нестопанска цел за насърчаване на производството и подпомагане на развитието и усъвършенстването на производството и търговията на захар и захарни продукти в условията на пазарна икономика и лоялна конкуренция.
        (2) При осъществяването на своята дейност , съюзът е независим и в него не могат да членуват партии и политически движения.
        Чл.2. (1) Съюзът е юридическо лице със седалище в град София и адрес на управление град София.
        (2) Съюзът е учреден за неопределено време и е вписан в регистъра за юридическите лица със нестопанска цел към Софийски градски Съд – фирмено отделение , дело номер 4382/1992г.
        Чл.3. Съюзът извършва своята дейност в частна полза на своите членове въз основа на решенията на органите на управление и при спазване на този устав и законите на Република България.
        Чл.4. Съюзът извършва своята дейност в частна полза на своите членове въз основа на решенията на органите на управление и при спазване на този устав и законите на Република България.

Нагоре


        II. Цели на съюза и средства за постигането им

        Чл.5. Съюзът си поставя за цел:
 1. отстояване и защита на интересите на своите членове , включително и от нелоялна конкуренция и нетърговска етика в бранша;
 2. усъвършенстване професионализма на производителите ;
 3. постигане на професионално единство, солидарност, и професионално общуване между членовете;
 4. защита на интелектуалната собственост на членовете на съюза;
 5. издигане на професионалния статут на производителите;
 6. подкрепа развитието на суровинната база и на захародобива;
 7. изучаване и популяризиране на съхраняване на историята на захародобива у нас;
 8. популяризиране на положителния опит на членовете на съюза в областта на научните постижения и модерни технологии в производството , търговията и мениджмънта;
        Чл.6. Съюзът реализира своите цели чрез:
 1. организиране и участие на симпозиуми, конкурси, изложби, беседи и други, установяване на контакти на, обмяна на опит и информация със сродни браншове и, професионални, научни и други организации;
 2. участие по покана или по собствена инициатива по разработването на проекти за национални програми, закони, стандарти и други актове в областта на захародобива и захарните продукти и суровинното обезпечаване на бранша с оглед на интересите на членовете си;
 3. обосновани предложения за допълнения и промени в учебните програми и на средните и висшите учебни заведения институтите за следдипломна или друга квалификация, с която подготвят специалисти за нуждите на бранша в съответствие със съвременните изисквания и перспективите за неговото развитие;
 4. проучване и популяризиране на нашия и чуждестранния опит чрез собствени издания или други средства за масово осведомяване;
 5. консултативна и информационна дейност за нуждите на бранша , оказване научно техническа, правна и други видове помощ на своите членове;
        Чл.7. (1) Съюзът може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната деиност, за която е регистриран и като използва получения приход за постигане на определени в устава цели;
        (2) Предмет на стопанска дейност на съюза може да бъде:
 1. проучване и анализи, експертни оценки и консултации;
 2. оказване помощ при изготвянето на документи, необходими за търговски сделки, митнически, лицензионни, регистрационни режими и др.
 3. подпомагане защита при нарушение на права на интелектуалната собственост на членовете си;
 4. посредничество при възникване на индивидуални и колективни спорове и съдействието за решаването им;
 5. подпомагане за бизнес контакти, водене на преговори и сключване на търговски сделки и други дейности в съответствие с целите на членовете си;
        (3) Съюзът не може да разпределя реализираната печалба между членовете си.
        Чл.8. По решение на ръководните органи на съюза , същият може да приеме да осъществява и други функции и задачи, делегирани му от държавни органи и, фирми, длъжностни и други физически и юридически лица, или които произтичат от актове или решения на компетентни държавни органи, при условия, че те не противоречат на статута му на сдружение с нестопанска цел, независмо от това че не са посочени в този устав и са полезни на членовете на бранша.
        Чл.9. Съюзът поощрява и стимулира професионални инициативи и достижения на своите членове, а също така оказва финансова помощ при разработване и приложение на полезни начинания.

Нагоре


        III. Членство в съюза. Права и задължения на членовете.

        Чл.10. Членуването в съюза е доброволно и не ограничава участието на неговите членове в други съюзи и други юридически лица и организации.
        Чл.11. (1) Член на съюза може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което съдейства за осъществяването на целите на съюза, участва в неговата дейност, спазва настоящия устав и внася редовно годишен членски внос.
        (2) членовете на съюза могат да бъдат и чуждестранни лица.
        Чл.12. Юридическите лица стават членове на съюза въз основа на решение на съответните техни ръководни органи.
        Чл.13. Членуването е колективно за юридически лица и други организационно обособени лица, и индивидуално за физически лица.
        Чл.14. Новите членове на съюза се приемат от управителния съвет, въз основа на писмена молба на кандидата, в която се заявява съгласие с устава. Молбата се разглежда на първото заседание след постъпването и за решението кандидатът се уведомява писмено, ако същото не е взето в неговото присъствие.
        Чл.15. (1) Членството се прекратява:
 1. с едностранно волеизявление до съюза;
 2. със смъртта или поставянето под пълното запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. при отпадане на членството.
        (2) Членството се прекратява с решение на управителния съвет.
        (3) Решение за изключване се взима при наличието на груби нарушения на устава, системно неизпълнение на задълженията , уронването на престижа на съюза , както и при нередовно плащане на членския внос.
        (4) Решението за изключването може да бъде обжалвано пред общото събрание.
        Чл.16. (1) Членовете на съюза имат право:
 1. да участват в неговите органи за управление;
 2. да поставят пред него въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие;
 3. да искат неговото съдействие в защита на интересите си;
 4. да бъдат информирани за дейността на съюза и да присъстват на заседания на управителния съвет, когато се разглеждат въпроси от техен интерес;
 5. да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на съюза;
 6. да участват в инициативите, проявите и дейностите на съюза;
 7. да притежават този устав и членска карта на съюза;
        (2) Членовете на съюза имат задължения:
 1. активно участие в реализирането на целите и задачите на съюза;
 2. да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на съюза;
 3. да спазват професионалната етика при изпълнение на основните си задължения;
 4. да участват със средства за издръжката и редовно да внасят членския си внос;
 5. да предоставят информация, необходима за постигане на целите и изпълнение на задачите на съюза;
 6. да се изпълняват постигнати договорености от съюза с държавни, синдикални и други органи във връзка с дейностите в бранша.
        (3) Членските права и задължения с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Нагоре


        IV. Структура и ръководни органи на съюза

        Чл.17. (1) В населени места , където има достатъчен брой индивидуални членове могат да се създадат клонове.
        (2) Клоновете развиват дейността си под ръководството на управител, избран от неговите членове.
        Чл.18. (1) Върховен орган на съюза е общото събрание (ОС).
        (2) Управителен орган на съюза е управителния съвет (УС).
        Чл.19. Общото събрание се състои от ръководителите на колективните членове на съюза, председателя на управителния съвет и индивидуалните членове на съюза, всеки от които има право на глас.
        Чл.20. (1) Общото събрание:
 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет в т.ч. и неговия председател;
 4. приема и изключва членове;
 5. взима решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взима решения за участие в други организации;
 7. взима решение за преобразуване или прекратяване на съюза;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на съюза;
 9. приема бюджета на съюза;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;
 11. приема отчета за дейността на управителния съвет и контрольора;
 12. отменя решенията на другите органи на сдружението , които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на съюза;
 13. взима и други решения, предвидени в устава;
        (2) Правата по ал. 1, т. 1 , 3, 7, 9,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на съюза.
        (3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на съюза;
        (4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава;
        (5) Решенията на органите на съюза, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересованите членове на съюза или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по късно от една година от датата на вземането на решението.
        (6) Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на съюза от всеки член на сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узаконяването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
        (7) Правата по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 8 ,10 и 13 се упражняват и от управителния съвет.
        Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на съюза в населеното място, в което се намира седалището на съюза. Ако в последния случай управителния съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на съюза по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
        (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа, и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
        (3) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на съюза, най-малко един месец преди насрочения ден.
        Чл. 22. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
        Чл 23. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
        (2) Решения по чл. 20, ал. 1 и 7 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
        (3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
        (4) Решенията на общото събрание се вземат при явно гласуване на присъстващите членове, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно.
        (5) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по сребърна линия – до четвърта степен, или по сватство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства взимането на решения.
        (6) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
        (7) Заседанието на общото събрание се ръководи от председател и протоколчик, избрани от събранието, като се води протокол и се подписва от председателстващия и протоколчика.
        Чл. 24. (1) Управителния съвет е постоянно действащ управителен орган на съюза. Състои се от 5 /пет/ членове, в това число председателя с мандат 3 /три/ години.
        (2) В управителния съвет се избират по правило членове на съюза, но могат да бъдат предлагани от колективните членове и лица, които не са членове на съюза.
        (3) Преди изтичането на мандата на избрания управителен съвет може да се извърши избор на нов член, когато:
 1. член на управителния съвет писмено се откаже от изпълнение на функциите си;
 2. с гласовете на 2/3 от членовете на общото събрание се вземе решение за отстраняване на член на управителния съвет;
 3. член на управителния съвет почине или отсъства повече от 12 месеца от страната;
        (4) В изброените в предходната алинея случаи, новоизбраният член на управителния съвет изпълнява функциите си до изтичане на мандата на управителния съвет.
        (5) Членовете на управителния съвет не получават възнаграждения и изпълняват задълженията си на доброволни начала.
        Чл. 25. Управителният съвет:
 1. представлява съюза, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на съюза при спазване на изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на съюза;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на съюза и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на съюза;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в този устав, включително тези по чл. 20, ал. 1, т.2, 4 – 6, 8, 10 и 13, когато по тях общото събрание не е взело решение;
 10. предприема необходимите мерки, които позволяват на съюза да придобива финансови средства, дарения и други за подпомагане на постигане на неговите цели;
 11. определя възнаграждението на отговорния секретар и другите длъжностни лица и специалисти.
        Чл. 26. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
        (2) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
        (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
        (4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по член 25, т. 3 и 6 и чл. 37, ал. 2 – с мнозинство от всички членове.
        (5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
        (6) За проведените заседания на управителния съвет, се води протокол, който се подписва от членовете му.
        Чл. 27. Председателят на управителния съвет:
 1. отговаря за организацията и осъществява оперативното ръководство на съюза, съгласно този устав, решенията на общото събрание и на управителния съвет, разпределя работата на членовете на управителния съвет;
 2. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
 3. разпорежда се със сметките на съюза и подписва всички актове и финансови документи;
 4. представлява съюза пред други органи и организации в съответствие с решенията на управителния съвет за разпределение на обема на представителната власт на членовете;
        Чл. 28. (1) Общото събрание избира измежду членовете си контрольор за срок 3 /три/ години.
        (2) Контрольорът:
 1. контролира законосъобразността и целесъобразността на дейността по изпълнение на решенията и органите на управление на съюза;
 2. контролира изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет.
 3. прави проверка по финансовото състояние на съюза, воденето на отчетността и стопанисването на имуществото.
        (3) Контрольорът може да участва в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас.
        (4) Контрольорът отчита дейността си пред общото събрание.
        (5) Контрольорът не получава възнаграждение за работата, която изпълнява.
        Чл. 29. (1) Текущата и оперативна работа за изпълнение решенията на общото събрание и управителния съвет се осъществяват от отговорен секретар, избран от управителния съвет;
        (2) Отговорният секретар:
 1. участва в заседанията на общото събрание и на управителния съвет със съвещателен глас, ако не е техен човек;
 2. приема и отговаря за съхраняване средствата и инвентара на съюза;
 3. разходва средства на съюза по решение на управителния съвет, като осигурява и съхранява документите за извършените разходи;
 4. съхранява и полага печата на съюза;
 5. води протокол от заседанията на управителния съвет, входящата и изходящата кореспонденция и др. документи на съюза;
 6. изготвя отчети за финансовото състояние на съюза;
        (3) Отговорният секретар изпълнява и други задачи, възложени му от общото събрание, управителния съвет и неговия председател.
        (4) За дейността си отговорния секретар получава месечно възнаграждение в размер, определен от управителния съвет;

Нагоре


        V. Избори и мандат на ръководни длъжности

        Чл.30. (1) Всички ръководни длъжности в съюза са изборни и мандатни.
        (2) Мандатът на същите е 3 /три/ години.
        Чл. 31. (1) Броят на кандидатите за всяка длъжност е неограничен. Предложение за включване в изборната листа може да бъде направено от всеки член на съюза.
        (2) За всички длъжности в съюза се гласува поименно.
        (3) Ако някой от кандидатите не получи обикновено мнозинство /50% плюс 1/ от гласовете, се провежда второ гласуване и за избран се счита кандидатът, получил най-много гласове.
        (4) Избирането и освобождаването на ръководните органи на съюза се извършва с явно гласуване, освен ако не е взето решение за изборът да се проведе тайно гласуване.
        (5) По същия ред се избират и управителите на клоновете на съюза.

Нагоре


        VI. Имуществото на съюза

        Чл. 32. Имуществото на съюза се състои от пари, движими и недвижими имоти, вещи и вещни права, вземания, ценни книжа и други права, които българското законодателство допуска да бъдат елемент на имущество на юридическо лице с нестопанска цел.
        Чл. 33. Паричните средства на съюза се съхраняват в банкови сметки, които се набират от:
 1. встъпителни вноски;
 2. годишен членски внос;
 3. доброволни вноски, субсидии, дарения и други подобни;
 4. печалба и други приходи от допълнителна стопанска дейност;
        Чл. 34. Дарения, завещания и други пожертвувания в полза на съюза от местни и чуждестранни лица се приемат с решения на управителния съвет. Същите могат да бъдат приемани при условия за начина на използването им, които съответстват на целите на съюза.
        Чл. 35. (1) Финансовата дейност на съюза се осъществява въз основа на годишен бюджет. Разходите за издръжка на съюза се извършват на основание на приетия бюджет.
        (2) Общото събрание може да утвърждава разход за награди на членовете на управителния съвет и контрольора, както и на други членове, длъжностни лица и специалисти на съюза за принос в дейността на съюза.
        (3) По решение на управителния съвет могат да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране програмите за отделни дейности и прояви. Средствата за тях се набират от заинтересуваните членове или други източници.
        (4) Финансовият период на съюза започва и приключва с мандата на избрания управителен съвет.

Нагоре


        VII. Прекратяване и ликвидация

        Чл. 36. (1) Съюзът се прекратява:
 1. с решение на общото събрание;
 2. с решение на СГС, когато:
  1. не е учреден по законния ред;
  2. извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
  3. е обявен в несъстоятелност;
        (2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
        (3) Съдът може да подаде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
        (4) В случи на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
        Чл. 37. (1) При прекратяване на съюза задължително се извършва ликвидация
        (2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.
        (3) Ако ликвидатор не е определен по ал, 2, както и в случая на чл. 36, ал. 1, т. 1. той се определя от Софийски градски съд.
        (4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
        Чл. 38. (1) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава или от общото събрание на съюза. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
        (2) Ако не съществуват лица по ал. 1. или ако не са определими, имуществото преминава върху общината по седалището на съюза.
        (3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
        (4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. ,1-3, отговарят за задълженията на съюза до размера на придобитото.
        Чл. 39. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на съюза в Софийски градски съд.

Нагоре


        VIII. Заключителни разпоредби

        Чл. 40. Организацията и дейността на общото събрание, управителния съвет и контрольора се осъществява съгласно изискванията на нормативните актове, този устав и по ред и правила, приети от тези органи.
        Чл. 41. Съюзът има собствен печат и емблема, които включват наименованието на съюза и изображение на захарен конус и зъбно колело.
        Чл. 42. За всички въпроси, неуредени в този устав, се прилагат съответните разпоредби на закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и действащото законодателство на Република България.
        Настоящият устав е приет в гр. София на 11.12.1991 г., изменен и допълнен на 03.11.1992 г., на 24.02.1995 г., на 15.06.2000 г. и на 18.05.2001 г. Във връзка със Закона за юридическите лица с нестопанска цел /обнародван в ДВ, бр. 81, 2000 г./ и е надлежно подписан от ръководителите на колективите – членове на съюза.

Нагоре